Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Rembertow > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

  Drukuj
 

Tekst ujednolicony

 

uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:

1)                   Nr XLII1/1362/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz., Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 9284);

2)                   Nr LXIII/1961/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009. r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 168, poz. 4883);

3)                   Nr LXVIII/2157/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213, poz. 6857);

4)                   Nr LXXiV/2314/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1243);

5)                   Nr XXIX/614/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501);

6)                   Nr XXXIV/823/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.

 

Uchwała Nr XXIX/918/2008

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 595 z późn. zm.2) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statuty następującym ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy:

1)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;

2)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;

3)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;

4)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;

5)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;

6)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy;

7)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy;

8)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

9)                   Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;

10)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;

11)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;

12)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

13)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy;

14)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy;

15)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;

16)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;

17)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;

18)                Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

- w brzmieniu załączników odpowiednio Nr 1 -18 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/1199/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96, poz. 2621), zmieniona uchwałą Nr LX/1641/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7119) i uchwałą Nr VII/175/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 87, poz, 2013).

 

[1]              Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1.806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

[1]              Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 Nr 64, poz 565 Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487, Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493, Nr 94, poz. 788, Nr 179,

,poz. 1487, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 135, poz. 950, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, y Y poz. 1844, oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818.

 

§ 4, Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy, o których mowa w § ł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.

 

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

( - )

Ewa Malinowska-Grupińska

 

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/918/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania statutów
ośrodkom pomocy społecznej
m.st. Warszawy

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW

M. ST. WARSZAWY

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, zwany dalej ''Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:

1.         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2.         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

3.         ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

4.         ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

5.         ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

6.         ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.),

6a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),

6b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

7.         niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

2.        Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Plutonowych 10.

 

Rozdział II

 

Zakres działania Ośrodka

§ 3. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2.                   Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3.                   Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, które zamieszkują na terenie dzielnicy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

1)    prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,

1)       przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

3)       przyznawanie pomocy w naturze,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,

5)      udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,

6)       świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

7)       udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8)       udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

9)       sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,

10)    pracę socjalną,

11)     opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

12)    prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

13)     udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,

14)    diagnoz problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

15)    dożywianie dzieci,

16)    sporządzanie sprawozdawczości,

17)     współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

18)    organizowanie prac społecznie użytecznych,

19)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

20)    opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

21)    zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,

22)    ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywania umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

23)    prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

24)    udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st. Warszawy,

25)    udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy.

§ 5. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

1)       udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

2)       organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,

3)       organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,

4)           udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje        placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

5)       prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,

6)       prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,

7)       przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 6. Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych

ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami

samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

1)       (uchylony),

2)       (uchylony),

3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową łub ekologiczną,

4)       organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5)       prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)       wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

7)       udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

8)       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

9)      8a) zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

10)    wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

11)    udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

§ 7. 1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.

 

2)       Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

3)       Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach tego zespołu.

 

§ 8. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

 

§ 9. W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka realizacja niektórych zadań Ośrodka może być zlecana innym podmiotom.

 

Rozdział III

 

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 10. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 

Rozdział IV

 

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

 

§ 12. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

3.Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców w liczbie określonej w regulaminie organizacyjnym Ośrodka oraz głównego księgowego.

4.  W celu usprawnienia obsługi osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka.

 

§ 13. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

 

§ 14. 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m. st. Warszawy.

1)       Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

 

§ 15. Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka, wykonując zadania Ośrodka, w sprawach przewidzianych ustawami, działają na podstawie upoważnień Rady m.st. Warszawy oraz upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§ 16. Dyrektor Ośrodka:

1)       przedkłada do opinii Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności

kierowanego przez siebie Ośrodka,

2)       składa Radzie m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka

wraz z opinią Rady Dzielnicy Rembertów m,st. Warszawy.

 

§17.1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Dzielnicv Rembertów m.st. Warszawy

2)Koordynację współpracy Ośrodka z innymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy i kontrolę działania Ośrodka w zakresie spójności z polityką społeczną m.st. Warszawy realizuje Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

3)Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 
 
Wprowadził Kinga Brendler 18-04-2008
Aktualizujący Czech Andrzej (OPS Rembertów) 07-03-2013
Zatwierdzający Dubanowska Monika 07-03-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-03-2013
Liczba odwiedzin: 4193
Rejestr zmian